மேக வர்ணம்


இயற்கை என்னும் ஓவியனின் தூரிகை செய்யும் மாயை!
Photo by Sweta Kannan

0 comments: