பொத்தகீர்ப்பு!


பொத்தகங்களின் ர்ரிப்பு அலாதியானதுதான். காலைக் கையை கட்டிப்போடக்கூடியது என்பதை எவ்வளவு அழகாக இந்த நாற்காலிச் சிற்பம் விளக்குகிறது. எங்கு இது உள்ளது என்று தெரியுமோ? பிரித்தானிய நூலகம்!
Photo by N.Kannan

0 comments: