மரத்திலொரு சோளப்பயிர்!


இதைப்பார்த்தவுடன் சோளப்பயிர்தானே ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. கூர்ந்து பாருங்கள் இயற்கையின் விந்தையை! இது கூம்பு மரம். ஆஸ்திரேலிய 'கடம்ப வனத்திலுள்ளது'. இயற்கை பல நேரங்களில் ஒரே template வைத்துக்கொண்டு பல இடங்களில் பதிப்பிப்பதுண்டு.

0 comments: