ஓவியமா? படமா?

பைத்தா (பெரு) எனும் நகரில் அமைந்த ஒரு மீன் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட்ட போது ஓரத்தில் இக்காட்சி கண்பட்டது! இவை பெலிகன் பறவைகள்!