ஜீவன் முக்தர்


ஆயிரம் இலைகளின் நடுவே ஜீவன்முக்தர் போல் சில மாறுபட்ட இலைகள். பொன் போல் மின்னிக்கொண்டு!

0 comments: