ஃபுஜி-சான்


நேற்று ஜப்பானிலிருந்து திரும்பும் போது எடுத்தது!