ஞாயிறு போற்றுதும்!


தூரத்தே நெருப்பை வைத்து
சாரத்தை தருவாய் போற்றி!
Photo by N.Kannan

காலையா? மாலையா?


இந்த வாரம் அக்னி நட்சத்திரம் ஐரோப்பா முழுவதும். லண்டனில் 32 டிகிரியாம். கொரியாவில் அவ்வளவு சூடு இல்லை. ஆனால் வானில் தெளிவில்லை. பகலா? இல்லை இரவா?
Photo by N.Kannan

வெட்டு ஒட்டு


மழையில் னனைந்தாலும், பீச்சிடும் னீரூற்றில் னனைந்தாலும் குஷி, குஷிதானே! (னொடியில் விட்டுப்போன காட்சியை வெட்டி, ஒட்டியிருக்கிறேன்)
Photo by N.Kannan

மயக்கும் மாலைக் காட்சி


மீண்டுமொரு மயக்கும் மாலை. தொங்யோங், கொரியா.
Photo by N.Kannan