நீ! எனும் அற்புதம்!!

ஒரு நிமிட மாற்றம்!!

இ-மாசு (சூழல் காலனித்துவம்)

மூன்றாம் உலகநாடுகள் முதல் உலகநாடுகளின் குப்பை மேடாக மாறிவருகின்றன. அமெரிக்கா பசுமையுறலாம். ஆனால், அழிவது இந்தியாவோ, சீனாவோ? என்றால் அது என்ன நியாயம். மக்களே விழித்துக்கொள்ளுங்கள். உங்களூரில் என்ன நடக்கிறது என்று கண்காணியுங்கள்!!


Watch CBS Videos Online

மொட்டை அழகு

எனக்கு இந்த மொட்டை மீது ஆர்வமும், பயமும் உண்டு. முடியைக் கொடுப்பது என்பது நமது ஈகோவைக் கொடுப்பதற்கு ஒப்பு, அதனால் பயம். ஆனால், மொட்டையில் ஒரு அழகு இருக்கு. அதனால் ஒரு கவர்ச்சி. புத்த ஜெயந்தி ஏற்பாடுகளில் ஒன்றாக கொரியக் குழந்தைகளுக்கு மொட்டையடிப்பது ஒரு வழக்கம். அது குழந்தைகள் மத்தியில் எவ்வளவு ஆர்வத்தை உருவாக்குகிறது பாருங்கள்.