நீர்த்துளி


இதை எப்படி எடுத்திருக்க முடியுமென்று யோசிக்கிறேன்!
Keywords: Water art, shutter speed, action photo, fast photo

பெட்ஷீட்


[விளம்பரப்படம்]

மைதானம்


[சுட்டபடம்!]

அனகோண்டாப் பையன்!


நிச்சயமாக நான் எடுத்ததில்லை :-)
ஏதோ ஆதிசேஷன் மேல் படுத்திருக்கும் பத்மநாபன் போல் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி முகத்தில்!![சுட்டபடம்]

பனியில் தவழும் நியூயார்க்


[சுட்டபடம்]

பைக் ஓட்டும் ஆலமரம்!


[சுட்டபடம்]