எழுத்தும் கண்ணெனத்தகும்!

சுவரெழுத்தோவியர்கள்

ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும்!மலர்கள் மலர்வது எனக்காக!

கிளைத்தல் = மலர்தல்

Yes, We Kannan

ஏனென்று கேளடா! குழந்தாய்!!கல்லிலே கலை வண்ணம்

செம்பட்டுக்கல்

கருங்கடலின் செம்மைப்பரப்பு!

நீர்க்கோலம்

பாசிப்போர்வை

கடலெனும் கலைஞன்

உயிராகும் கயிறு

இயல்பாய் தமிழ்ப் பேச முயல்வோம்!மலர்ந்தும், மலராத..

இளவேனிலின் முதல் மலர்

மணிக்கொடி

மலரத்துடிக்கும் மனது!