கொரியக் கடலாய்வு மையம் (குறும்படம்) - KORDI



Click here to view video (படம் பார்க்க இங்கே சொடுக்கவும்)

குளுரில் நடுங்கும் நகரங்கள்

புறவெளி குளிர்ந்துவிடும் போது, கட்டிடத்தின் சூடு கூட ஆவியாய் தெரிகிறது. சோல் (தென் கொரியா) நகரம். ஜனவரி 2010



நன்றி. The Korea Herald (2010-1-8)