’விளக்க’ மாரு!

மலர்ப்படுகை

வழிவிடும் மலர்வனம்

மலர்ப்படுக்கை

மலர்வனம்

நீலவானம், கடல்

அஜாலியா மலர் (Azalea)

மலர் சூடும் மங்கை

நகையா? கூந்தலா?

உண்ணும் மலர்

இளம் நங்கை

பூங்கொத்து

மலர் வந்தனம்

கொல்லென்று சிரிப்பு

நளினம்

சில்லென்று பூத்த செர்ரி மலர் காட்டினிலே!