உயிராகும் கயிறு

1 comments:

  Innamburan

6:41 pm

உங்கள் தலைப்பு மிகையல்ல. அது ஒரு விஞ்ஞான கூற்று, என் கணிப்பில். நான் 'Jamie James: 2008: The Snake Charmer [In Pursuit of Knowledge.] Hyperion' என்ற நூல் படித்து வருகிறேன். அதிலிருந்து ஒரு வரி:'...The archetype was Darwin, in his magnificent exclusion in the Kentish countryside, equally indifferent to the lampoons of his theory of natural selection by his detractors and and his elevation to the status of of intellectual demigod among his colleagues...'