வெட்டு ஒட்டு


மழையில் னனைந்தாலும், பீச்சிடும் னீரூற்றில் னனைந்தாலும் குஷி, குஷிதானே! (னொடியில் விட்டுப்போன காட்சியை வெட்டி, ஒட்டியிருக்கிறேன்)
Photo by N.Kannan

0 comments: