ஞாயிறு போற்றுதும்!


தூரத்தே நெருப்பை வைத்து
சாரத்தை தருவாய் போற்றி!
Photo by N.Kannan

0 comments: