தெருச்சுகம்!


தன்னலமற்ற துறவிக்கு தெரு ஒரு பொருட்டில்லை. தன்னிடம் பொருளில்லா கொரியனுக்கும் தெரு ஒரு பொருட்டில்லை போலும்!
Photo by N.Kannan

0 comments: