முள்மலர்


சிலர் இந்த காக்டஸ் போல். முரடாக இருப்பார்கள். ஆனால் நல்ல மலர் கொண்டு இருப்பார்கள். அழகோ அழகு என்று நெருங்கவும் முடியாது!
Photo by N.Kannan

0 comments: