எழுத்தில் கிளர்ச்சி


உலகம் விசித்திரமானது. ஒரு புறம் விச்சிராந்தையாக ஒருவன் தெருவில் உறங்குகிறான். அருகிலேயே ஒருவன் உலகின் அநீதிக்காக போஸ்டர் போட்டு கிளர்ச்சி செய்கிறான்!
Photo by N.Kannan

0 comments: