கதவிற்கப்பாலும் காட்சி


வெளி பரந்து எங்கும் நிற்கிறது. கதவு அதை அழகாய் சுட்டுகிறது!
Photo by N.Kannan

1 comments:

  பத்மா அர்விந்த்

4:42 am

நல்ல புகைப்படம். பொருந்திய தலைப்பு