மூலை


இரவில் உறங்கும் வீதியின் மூலை
Photo by N.Kannan

0 comments: