காலையா? மாலையா?


இந்த வாரம் அக்னி நட்சத்திரம் ஐரோப்பா முழுவதும். லண்டனில் 32 டிகிரியாம். கொரியாவில் அவ்வளவு சூடு இல்லை. ஆனால் வானில் தெளிவில்லை. பகலா? இல்லை இரவா?
Photo by N.Kannan

0 comments: