மழலை

2 comments:

  Innamburan

3:31 pm

மழலை, துளிர், அரும்பு, குட்டி (குரங்கு, கழுதை, யானை) யாவையும் எழிலின் சிகரம், அழகின் ஆராதனை, ரசனையின் வெல்லக்கட்டி.

  Innamburan

3:32 pm

மழலை, துளிர், அரும்பு, குட்டி (குரங்கு, கழுதை, யானை) யாவையும் எழிலின் சிகரம், அழகின் ஆராதனை, ரசனையின் வெல்லக்கட்டி.