அதே கண்கள்

1 comments:

  நித்திலம்-சிப்பிக்குள் முத்து

6:44 pm

கண்கள் அதே கண்கள் என்றாலும், பெண்கள் அதே பெண்கள் அல்ல...... ஆம் முக்காடிட்டிருந்தாலும் இன்று முழுமையாக மறைந்து விடாமல், துணிந்து புறம் வந்து சாதனைபுரிந்து கொண்டிருப்பவர்கள்!