தரை தட்டும் தெப்பம்!


இக்காட்சி கொஞ்சம் வேடிக்கையாக இருந்தது. நீர் இறங்கிவிட்டால் படகு தரை தட்டிக் கிடப்பது வெடிக்கைதான். மூச்சு இருக்கும் வரைதான் ஆட்டம் பாட்டமெல்லாம் என்பது நினைவிற்கு வரவில்லை?

Photo by N.Kannan

1 comments:

  suresh

9:27 pm

I like the matching comments for the pic. Pic composition and exposure is nice