சிலிர்க்கும் உயிர்ப்பூ!


இளவேனில் எனில் பூத்துவிடவேண்டும். கிளை முறிந்து உயிர் போகும் நிலையிலும்! வாழ்க!!

0 comments: