ஊசி-நூல் 02


ஆடை இல்லாதவன் அரை மனிதன் என்னும் இழி சொல்லைத் தூரத்தள்ளும் தெருவோரத் தையற்காரர்!
Photo by N.Kannan

0 comments: