பாதம்இது சுட்ட படம்தான். ஆனால் இப்படி நான் எடுக்க விரும்பும் படம்!

0 comments: