வீழும் இலையின் வண்ணம்-4

2 comments:

  Innamburan

10:40 pm

அழகு கூடுமே தவிர, குறைவதில்லை.

  Innamburan

10:40 pm

அழகு கூடுமே தவிர, குறைவதில்லை.