தோணிகள் ஓட்டி விளையாடல் - 2

கீலர் வாரம் என்றழைக்கப்படும் ஜெர்மனி விழாவின் போது பல்வகையான தோணிகள், படகுகள், பாய்மரக்கப்பல்கள் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வரும். அக்காட்சியினைக் கண்டு களியுங்கள்!

0 comments: