கல்லைக்குடைந்தோர் காவியம் செய்தல்!

ஏதோ சோப்புக்கட்டியை வெட்டி ஓர் சிலை செய்வது போல் பாறாங்கல்லை செதுக்கி ஓர் கோயிலை உருவாக்குதல் என்பது அதிசயம்!


0 comments: