காலையில் நான் எழும் முன்னமே சூரியன் எழுந்துவிடுகிறது. அன்று அப்படியில்லை. அண்ணன் மலை மேல் ஏறும் போது பிடித்துவிட்டேன்!
Photo by N.Kannan

0 comments: