எந்தப்பாசாங்குமில்லாமல் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னும் கொரியக் கலைஞர்கள் வெளிநாட்டுகப் பிரயாணிகளுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்வது மிக அழகிய பண்பு!
Photo by N.Kannan

0 comments: