சந்திரபிம்பத்தை எடுப்பதுபோல் எளிதானதல்ல சூரிய பிம்பத்தை எடுப்பது!
Photo by N.Kannan

1 comments:

  ஜெயந்தி சங்கர்

5:45 pm

wow,.. so beautiful photographs !