வசந்த அழகும், மாபல்லிச்சுவடும்


நேற்று இரண்டு சகாவுடன் ஒரு காலத்தில் டைனோசார்கள் (மாபல்லி) துள்ளி விளையாடிய குளக்கரை காணச் சென்றோம். போகும் வழியெல்லாம் வசந்தம் பூத்துக்குலுங்கியது. வயல்வெளியில் நெல் நடவு மும்முரமாக இருந்தது. குளங்களில் தாமரை பூத்துக்குலுங்கின. அழகு, அழகு! எங்கும் அழகு!

பலகோடி ஆண்டுகளுக்கு முன், மாபல்லிகள் வாழ்ந்த ஜுராசிக் காலத்தில் கொரியாவில் ஒரு பெரிய ஏரி இருந்திருக்கிறது. அங்கு சாக, மாமிச மாபல்லிகள் வாழ்ந்திருக்கின்றன. அவை காலம் முடிந்தது. அந்த ஏரியும் வற்றி, மக்கி, மண்ணாகி, மண் பாறையாகிப் போனது. காலப்போக்கில் கடல் மட்டம் உயர்ந்தது. அந்த ஏரி இருந்த இடம் இப்போது தென்கடல் கடற்கரையாக மாறிப்போனது. அங்கு போனது ஒரு பெரிய அனுபவம். டைனோசார் பற்றி கடந்த சில தசாம்ங்களில் ஆச்சரியமான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இப்படி மாபல்லிப் பாதப்பதிவுள்ள இடங்கள் உலகில் குறைவு. கொரியாவில் ஒன்று உள்ளது.

இந்தப் பயண அனுபவத்தை ஒரு புகைப்படத்தொகுப்பாக்கி இங்கு வழங்குகிறேன். கண்டு களியுங்கள்!
Photo by N.Kannan

6 comments:

  Kate

3:22 pm

Well, N.Kannan, your blog is very interesting. This may be not related to வசந்த அழகும், மாபல்லிச்சுவடும் but I’d like to inform that you can view many photos of singles in your area at http://photo-personals-search.com. This is a personal ads site.

  Kate

3:34 am

As for this blog I think it’s very cool. I often browse pictures of people and last time I found a site where you can find marriage and rate many photos of singles who live in your city.

  Lucky Leprechaun's

8:38 pm

You have a super blog here! I will be saving it to my favorites for sure. I just visited a site Credit Building with a great article about Credit Building . If nothing else it's a great read.

  Rainbows End

10:09 pm

You have a super blog here! I will be saving it to my favorites for sure. I just visited a site Credit Building with a great article about Credit Building . If nothing else it's a great read.

  Kate

11:41 pm

Hi N.Kannan, I found your blog while searching for some related stuff on the web. I also found a cool web cam site where you can meet singles from your neighborhood and rate their picture personal ads online. Take a look for fun.

  Rainbows End

12:43 pm

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you! I just read an interesting article at Rating. It pretty much covers Rating related stuff. Come and check it out if you get time :-)