சிப்பாய் சிரிப்பதில்லை!


இங்கிலாந்து கோட்டையில் மட்டுமில்லை, கொரியக்கோட்டைகளிலும் சிப்பாய் சிரிப்பதில்லை! ஹி..ஹி..

0 comments: