கோலாக் காதல்


கோலாக் கரடி, கரடியே இல்லை :-) எவ்வளவு அன்பு பாருங்கள். ஒரு முறை பெர்லின் விலங்காட்சியகத்தில் ஒரு சிம்பான்சி என்னை முத்தமிட்டுவிட்டது. அதுவொரு பெண் குரங்கு. ஆக, காதலுக்கு கண்ணில்லை :-))
Photo by N.Kannan

2 comments:

  ambaran

6:15 pm

மனிதன் உணர்ந்துகொள்ள இது மனிதக் காதல் அல்ல
அதையும் தாண்டி புனிதமானது... ...

  ambaran

6:17 pm

மனிதன் உணர்ந்துகொள்ள இது மனிதக் காதல் அல்ல
அதையும் தாண்டி புனிதமானது... ...