குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன்


குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன்,
கொம்பேறித்தாவும் குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன்!
(ஸ்மித்சோனியன் அருங்காட்சியகத்தில். பாலூட்டிகளின் தோற்றம் எனும் ஆவணப்படம் பார்க்கும் சிறுவர்கள்)
Photo by N.Kannan

0 comments: