ஜீப்னி - Jeepny


மணிலாவின் தெருக்களில் ஊரும் ஜீப்னி. 20-25 பேர்கள் செல்லக்கூடிய வாகனம். மூன்றாம் உலக நாடுகளின் இத்தகைய தேவையான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அறிவியல்-தொழில்நுட்பம் உதவினால் செலவற்ற போக்குவரத்து வசதி செய்யமுடியும். மணிலாவில் மீட்டர் உண்டு. யாரும், யாரையும் ஏமாற்றுவதில்லை!
Photo by N.Kannan

0 comments: