அடுக்குகல்


ஆசிய நாடுகளில் பல புத்த சமயத்தைத் தழுவின. ஆன்மீக நிலையில் உயர்ந்தலைக் குறிக்கும் பகோடா ஒரு புத்த குறியீடு. இதை எளிய வழியில் காட்டும் வகையில் கல்லை அடுக்கி வைக்கிறார்கள் இங்கு. இப்போது இது திருமலைக்கும் வந்துவிட்டது என்று கேள்வி!

0 comments: