மாறும் மலை


இந்தியாவில் மலைகள் எப்போதும் பச்சையாக இருக்கும். ஆனால் கொரியாவில் அவை மாறும்!

0 comments: