மூழ்குதல்

1 comments:

  Innamburan

11:19 am

Barnacles(சிப்பிகள்?) நின்று கொண்டிருக்கும் கப்பல்களின் அடிப்பாகத்தில், பேய் பிடிக்கிறமாதிரி பிடித்து விடும். மூழ்கும் படகு என்றால், அவைகளுக்கு விருந்து. பெரிசை சிரிசு முழுங்குவது இயற்கை விதிகளில் ஒன்று.