எதிர்நீச்சல்

1 comments:

  வடுவூர் குமார்

12:22 pm

நிச்சயமாக. எதிர் நீச்சலும் இயற்கையின் பங்கு தானே!