பூவின் கதை!

1 comments:

  Innamburan

10:14 am

ஒரு மலரின் தோற்றமும், எழில் வாழ்வும், மறைவும் மென்மையின் படி நிலைகள். அவற்றின் கதை சொல்லில் அடங்கா.