காற்றின் ஓவியம்

3 comments:

  geethasmbsvm6

10:05 pm

அழகான மார்கழிக்கோலம்

  geethasmbsvm6

10:05 pm

தொடர

  நித்திலம்-சிப்பிக்குள் முத்து

5:21 pm

எண்ணங்கள் காட்டும் வண்ணங்கள்!
வெண்மையும் செம்மையும் காவியம்!
பசுமையும் செம்மையும் ஓவியம்!
இயற்கையும் இனிமையும் இதம்!
இசையும் நாதமும் சுகம்!
இலையும் தளையும் பக்குவம்!
சருகும் துளிரும் நித்தியம்!
மனமும் குணமும் அநித்தியம்!