மறையும் பரிதி


Photo by N.Kannan
சீனாவிலிருந்து கிளம்பும் மண் துகள் கோரியாவை மறைத்து கலிபோர்னியா வரை செல்கிறது.

0 comments: