ஜோதி
தன்னொளி குறையாமல் மற்றொன்றை உயர்த்தும் விளக்கு!

0 comments: