வாடுவதிலும் கம்பீரம்!

1 comments:

  Innamburan

10:11 am

ஒன்று கவனித்திருக்கிறீர்களோ? பொக்கை வாயும், மொட்டைத்தலையும், விசிறிக்காதும், அந்த காந்திக்கிழவனுக்கு எத்தனை கம்பீரம்!