பனியின் ஜாலம் (2)

ஓவியம் வரையப் படுதா வேண்டும், ஆனால் இங்கு படுதாவே ஓவியம் போல் (modern art) காட்சியளிப்பதை ரசியுங்கள். எல்லாம் பனி செய்யும் ஜாலம்!

0 comments: