பனியின் ஜாலம் (3)

வண்ணத்தில் காலைத் தோய்த்து வரையும் ஒரு கலையுண்டு. ஆனால் இங்கு வெறும் சுவடுகள் கூட பனிப்பதமாக ஓவியமாகிறது!

1 comments:

  Sofia

1:36 am

பனி பொழியும் நாட்டில் தான் வழ்கிறேன். இப்படி ரசிக்கத்த் தெரியவில்லை. அற்புதப் படைப்புகள்