பனியின் ஜாலம் (6)

பனியின் கனம் கூடினால் படகும் கவிழும்!

0 comments: